Şem'-i Rûhuna Cismimi Pervâne Düşürdüm

-

Şem'-i rûhuna cismimi pervâne düşürdüm

Evrâk-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm

Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm

Hayfâ yolumu vâdî-i hicrâne düşürdüm

Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var

Mevlâ'yı seversen beni söyletme gamım var


Dinle sözümü sana direm özge edâdır

Derviş olana lâzım olan aşk-ı Hudâ'dır

Âşıkın nesi vâr ise ma'şûka fedâdır

Semâ safâ câna şifâ rûha gıdâdır


Ey sôfî bizim sohbetimiz câna şifâdır

Bir cur'amızı nûş idegör derde devâdır

Hakk ile ezel etdiğimiz ahde vefâdır

Semâ safâ câna şifâ rûha gıdâdır


Aşk ile gelin eyleyelim zevk u safâyı

Göklere değin irgörelim Hû ile Hayy'ı

Mestâne olub depredelim çeng ile nâyı

Semâ safâ câna şifâ rûha gıdâdır


Aşk ile gelin tâlib-i cûyende olâlım

Zevk ile safâlar sürelim zinde olâlım

Hazret-i Mevlânâ’ya gelin bende olâlım

Semâ safâ câna şifâ rûha gıdâdır


Güfte: Derviş Ömer (XVII. yy.)

Destek ol 
Rastgele Getir