Ârifâna Her Nazarda Cân Fedâdır Mesnevi

-

Ârifâna her nazarda cân fedâdır Mesnevî

Ya'ni rûh-ı ehl-i irfâna gıdâdır Mesnevî


Câmi-i nâsût-ı gayb u âlem-i lâhût olub

Pür-letâif kenz-i esrâr-ı Hudâ'dır Mesnevî


İlm u ma'kûl u hayâl u fikr ile mahlut değil

Savb-ı Hak'dan vahy u kalb-i evliyâdır Mesnevî


Gâfilan zanneyledi nutk-ı Celâleddînidir

Bilmediler kim kelâm-ı Kibriyâdır Mesnevî


Ey Kabûlî rûz u şeb eyle nazar îman ile

Zer eder âhen-dili bir kîmiyâdır Mesnevî


Kabûlî: Edirneli Rıfâî tarikati şeyhi Mustafa Kabûlî Efendi. Divan sahibidir. 1829’da vefat etmiştir.



Destek ol 
Rastgele Getir