Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Seg Çü Âlim…

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(*) Süre gel yüzün Allah yoluna Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle kurd kuşlar...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Sen Emîre Kul Olan…

Sen emîre kul olan her ne kadar müdbîr ise Bende-i mukbil olur misl-i Bilâl-i Habeşî ...

Ez Hatâr Hârût u Mârût…

Ez hatâr Hârût u Mârût âşikâr Çâh-ı Bâbilrâ bikerdend ihtiyâr Tâ azâb-î...

Acı Duygular

Çocukluğum, çocuk yıllar Gitti gelmedi bir daha Can dostlarım diyar diyar Gitti gelmedi bir daha. Büyümüşüm, genç olmuşum...

Geçtim Hevesat-ı Dünyeviden...

Geçtim hevesât-ı dünyevîden Zevk aldım umûr-ı uhrevîden Yâ Rab beni bir nefes ayırma Kur’an u Hadîs ü...

Evin Halleri

Evin yalın hali İster cüce, ister dev Camlarında perde yok Bomboş, ev. Evin –i hali, sabah, Geciktiniz haydi! Uykuların tatlandığı sularda Bırakacaksınız...

İn Duâ Germ…

İn duâ germ hışm efzâyed türâ Tû duâ ta‘lîm-fermâ mihterâ ...

Hızırla Kırk Saat (39.)

Bir kadir gecesinde Dönüşmeye başladı kaderi Yeryüzünde Karınca azabına uğratılmış müslümanların En yoksulu insanların En çok...

Can Fedâdır Mesnevî

Ârifâna her nazarda can fedâdır Mesnevî Ya‘ni rûh-ı ehl-i irfâna gıdâdır Mesnevî Câmi-i nâsût-ı...

Duman

Bir dumanla dolmuş dünya Boğucu bir duman El yazması bir kitapta Bir hikâye okudum: Bakırcılar bir zaman Bir koca kazan yaptılar. Bakırcılar gece oldu,...

Tıynet-i Pâkini Rûşen Kılmış…...

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâra su ...

Alicengiz

Alicengiz’e ilk defa Masallarda rastladım. Dervişin bütün fendini Dervişe karşı kullandı Kurtardı kendini. Alicengiz’e sonradan Hayatta da...

Hazer Kıl Ehl-i İlhâddan…

Hazer kıl ehl-i ilhâddan urur yolunı ol râhzen Tutar isen sözimi sen elini tutar Mevlâ ...
Sonraki