Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Tâ Negîred Mâderanrâ…

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(1) Süregel yüzün Allah yoluna(2) Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım (1) Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle ...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Çocuk Burcundan

/Serbest/ İp çocuğun elinde balon ipin ucunda Hanidir gökyüzünü bu çocuk dolduruyor Kimbilir bir gün belki kar olup yağar...

Tefvizname: VIII. Bend

Hep işleri fâyıktır Birbirine lâyıktır Neylerse muvâfıktır Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler ...

Diyanet

Diyânet meşriku’l-envârdır gâyet münevverdir Semâvȋdir diyânet, hikmet-i lâhûta mazhardır Diyânet...

Huy K’an…

Huy k’an bâ şîr reft ender vücûd Key tüvan anrâ zi merdum vâ güşûd ...

Gözlerim

Gözlerim, Gözlerim nerde? Şeytan aldı, götürdü Satamadan getirdi. Gözlerim, Gözlerim nerde?

Arases

Ey kapının önüne gelip de kapıyı çalmayan Taha Bilgi kırık şiir yüzlek Kendi içinde ve dışında Dönerek dönerek dönerek...

Talip İsen...

Tâlib isen verme şeyhine keder K’ol kederden döndürür senden nazer Gıll u gışdan arıdıgör gönlünü Çünkü...

Tefvizname: VII. Bend

Hakk’ın olacak işler Boştur gam u teşvişler Ol hikmetini işler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler ...

Rûz-i Nimet...

Rûz-i nimet ger perdâzȋ be-kes Rûz-i mihnet bâşedet feryâd-res ...

Hicret Burcundan

/Hafif+Hüzünlü+Yanık/ Elveda Vatanım; doğduğum toprak! Bedenimin eczası; Akan suyu biten meyvası Damarlarında kan olan! Acizlendiğimde gözyaşları...

Diyânetdir Viren Tâb u Cilâ......

Diyânetdir viren tâb u cilâ mir’ât-ı ahlâka Diyânet cilve-gehdir inikâs-ı nûr-ı hallâka ...

Diyânet Âdemi Tahlȋs İder......

Diyânet âdemi tahlȋs ider dest-i cehâletden Diyânet kurtarır bir milleti zȋrâ esâretden ...
Sonraki