Aşk Bezirgânı Sermâye Cânı

-Yunus Emre-

Aşk bezirgânı sermâye cânı(1)
Bahâdır gördüm câna kıyânı

Zihî bahâdır can terkin urur(2)
Kılıç mı keser himmet giyeni(3)

Kamusun bir gör kemterin er gör(4)
Alçak görmegil palâs giyeni(5)

İlmim var deyu mağrûr olmagil
Hakk kabûl eyler kefen soyanı(6)

Tiz çıkârırlar fevka’l-‘ulâya
Bil Îsâ gibi dünyâ koyanı(7)

Tiz indirirler tahte’s-serâya
Şol Kârûn gibi dünyâ kovânı(8)

Âşık olânın nişânı vardır
Melâmet olur bellü beyânı

Mansûru gör kim ene’l-Hak dedi
Berdâr ettiler işittin anı(9)

Oda yandurdun külün savurdun
Böyle mi gerek seni sevâni(10)

Atlâsı koydu palâsı geydi
İbrâhîm Edhem sırdan duyânı

Zinhâr ey Yûnus gördüm dimegil
Oda yakarlar gördüm diyânı(11)

Şiir Notları:
(1) Veya “Aşkın bâzirgânı sermâye cânım” şeklinde. Bu durumda “Aşkın tüccarı, canım sermaye olarak ortaya koydum.” gibi bir anlama gelir. (2) Veya “Vallahi bahâdır cân terkin uran” şeklinde. Bu durumda “Vallahi yiğittir canınını feda eden.” gibi bir anlama gelir. (3) Veya “Kılıç mı keser Allah diyeni”. (4) “er gör” derken “gidip gör, tanı” veya “er olarak gör” gibi anlayabiliriz. (5) Veya “Kamusun bir gör kim sırrın er gör/ Alçak görmegil palâs giyeni/ Gâfil görmegil palâs giyeni” Yani herkesi bir gör ki sırrına eresin. Kimsenin kıyafetine bakıp yargılama, gafil sanma… (6) Veya “İlm u amele olmagıl mağrûr/ Hak kabul etdi kefen soyânı” şeklinde 7. beyit olarak gelmektedir. Burada “… kefen soyanı” derken de neyi var neyi yok terk edeni Allah makbul sayar anlamında sanırız. (7) Veya “Şol İsa gibi…” (8) Veya “Şol Kârûn gibi dünyâ sevânı (seveni)” (9) Veya “Hallâcı Mansûr ol benem didi/ Berdâr iderler (asarlar) benim diyânı”. Veya “ Çün Mansûr gördü ol benem didi/ Oda yakdılar (ateşte yaktılar) işitdün anı”. (10) Veya “Oda yandur(t)dun külün savur(t)dun/ Öyle mi gerek seni sevâni”. (11) Veya “Dâra çekerler (asarlar) gördüm diyeni”


Destek ol 
Rastgele Getir