Can Fedâdır Mesnevî

-Kabûlî-

Ârifâna her nazarda can fedâdır Mesnevî
Ya‘ni rûh-ı ehl-i irfâna gıdâdır Mesnevî

Câmi-i nâsût-ı gayb u âlem-i lâhût olub
Pür-letâif kenz-i esrâr-ı Hudâ'dır Mesnevî

İlm ü ma‘kûl u hayâl ü fikr ile mahlut değil
Savb-ı Hak'dan vahy u kalb-i evliyâdır Mesnevî

Gâfilan zanneyledi nutk-ı Celâleddînidir
Bilmediler kim kelâm-ı Kibriyâdır Mesnevî

Ey Kabûlî rûz u şeb eyle nazar îman ile
Zer eder âhen-dili bir kîmiyâdır Mesnevî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir