Çeşm-i Cân-ı Âşıka Nûr-i Cilâsın Yâ Huseyn

-Abdurrahman Sâmî Saruhanî-

Çeşm-i cân-ı âşıka nûr-i cilâsın yâ Huseyn
Enfüs ü âfâka şems ü meh-zıyâsın yâ Huseyn(1)

Mazhar-ı nûr-i celîl-i ıstıfâdır hilkatin
Umde-i nûr-i yakîn-i ictibâsın yâ Huseyn(2)

Nûr-i lâhûtun muhît-i bahr-ı envâr-ı şuhûd
Sen şeh-i ma‘nâ-yı kuds-i dü-serâsın yâ Huseyn(3)

Vâlidin şâh-ı Velâyet mâderin Zehrâ Betûl
Sen ciğerpâre-i Mahbûb-i Hudâ’sın yâ Huseyn

Hanedânın ehl-i mahşere sâkî-i Kevser iken
Sen suzsuzlukdan şehîd-i Kerbelâ’sın yâ Huseyn

Âsitân-ı hazretinde bendedir cümle cihân
Zübde-i nûr-i Muhammed Mustafâ’sın yâ Huseyn

Bahr-i nûr dürdânesidir mâye-i aslın senin
Sen zıyâ-yı akdes-i ‘arş-ı ‘ulâsın yâ Huseyn

İbtilâ künhiyle buldun ictibâ-yı zât-ı Hakk
Sen şefî‘-i ekber-i yevmü’l-bekâsın yâ Huseyn(4)

Bâb-ı lütfunda eder Sâmî kulun hep istimdâd
Sen huzûr-i Hakk’da makbûlü’r-recâsın yâ Huseyn

Şiir Notları:
(1) Enfüs: nefisler, hayat sahibi canlılar - Âfâk: ufuklar. “Âşığın can gözüne nurdan cilasın ey Hüseyin! Enfüste ve afakta güneşin ve ayın ışık kaynağısın ey Hüseyin!” Allahu a‘lem. (2) Yakin nuru yani iman kuvveti. “Yaratılışın seçkin yüce bir nura mazhardır (naildir). Üzerinde barıdırdığın yakin nurudur (iman kuvveti) desteğin.” (3) Uluhiyet âleminden olan nurun, ilahi tecellilerin ortaya çıktığı nurlar denizini kuşatmış. İki yerde de (dünya ve ahiret) yüce manayı barındıran şahsın sen ey Hüseyin! (4) Beka günü yani kıyamet günü, ebediyet âlemi.


Destek ol 
Rastgele Getir