Der Beyân-ı Şeref-i Farz-ı Sıyâm

-Nâbî-

İy bihîn-mîve-i bâğ-ı pederî
Sadef-i bahr-i hayâtün güheri

Bî-maraz tâ ola cismünde tüvân
Eyleme fevt-i sıyâm-ı Ramadan

Savmdur kullarına lutf-i Hudâ
Savma bi’z-zat ider Allah cezâ(1)

Savm bir mâide-i rahmetdür
Nurdan sâime bir hil‘atdür

Savmdur kâbil-i ketm ü ihfâ
Dahle fursat bulamaz savma riyâ

Sırr-ı pâk-i Samediyyetdür savm
İttisâf-ı melekiyyetdür savm

Nefes-i sâim içün didi Resûl
Müşkden pîş-i Hudâ’da makbûl(2)

Reh-nümâ-yı ni‘âm-ı cennet olur
Terk-i ni‘met sebeb-i ni‘met olur

siyâhî-i şeb olunca be-dîd
Mühr urur ağzuna fass-ı hurşîd(3)

Tâ dırahşân ola nûr-ı zâtun
Zulmet-i leyle kala zulmâtun

Ne saâdet olasın leb-beste
Olasın dağdağadan vâreste

Bend olup râh-güzâr-i dehenün
Ola âsûde diyâr-ı bedenün

Silesün jengini kandîl-i dilün
Açasın âyinesin âb u gilun

Ola zâtunda kesâfet nâ-yâb
Bula envâr-ı letâfet tef u tâb

Hâne-i dil ola zulmetden dûr
Mâh-ı rûzeveş olasın meşhûr

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey babasının bahçesinin en nadide meyvesi, hayat denizindeki sadefin incisi! Sıhhatliysen, bedeninde takat varsa Ramazan orucunu kaçırma, tutmamazlık etme. Oruç, Allah’ın kullarına lütfudur. Oruca bizzat Allah sevap verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır, nurdan bir elbisedir oruçluya. Orucun gizlenebilmesi mümkündür. Oruca riya karışamaz. Oruç, Samed olan Allah’tan pak bir sırdır. Oruç, meleklerin sıfatlarıyla sıfatlanmadır. Oruçlunun nefesi için Peygamber buyurdu ki: “Allah katında miskten daha hoştur, güzeldir.” Oruç cennet nimetlerine götüren rehberdir. Nimeti terk etmek (kendini tutup yememek), başka bir nimete vesiledir. Gecenin karanlığı belli oluncaya (tan yeri ağarıncaya) kadar (ye). Sonra Güneş’in yüzük taşı/Güneş hakikati mühür vurur ağzına. Sendeki nur parladığında, karartıların (günahların) gecenin karanlığında kalır (kaybolur, silinip gider). Ne büyük saadettir ağzı kapalı olmak, böylelikle malayaniden, beyhude telaştan kurtulmuş olursun. Ağzını kapalı tuttuğunda, bedenin rahatlar, huzur bulursun. Gönül kandilinin isini pasını sil. Su ve topraktan olanın (bedenin) aynasını aç (sendeki güzellikler yansısın). Sendeki ağırlık (oruç tuttuğunda) yok olur gider. Latifelerin parlar, nur ortaya çıkar. Gönlün günahlardan uzak olduğunda, (on bir ayın sultanı) oruç ayı gibi meşhur olursun (sen de bir sultan olursun).

Şiir Notları:
Nâbî’nin Hayriyye’sinde yer alan “Der Beyân-ı Şeref-i Farz-ı Sıyâm” bölümü. - (1) Hadis-i Kutsi: “es-Savmu lî ve ene eczî bihî” (Oruç benim içindir, onun mükâfatını ben vereceğim.) buyurur Allah Teala (Müslim, “Sıyam”, 30/164-165). Yani birçok ibadetin karşılığı bir şekilde bildirilmiştir. Ama Allah Teala oruca öyle bir ecir verir ki melekler bile habersizdir bu ecirden. Ayrıca, “Ona karşılık olarak bizzat kendimi, cemalimi nasip edeceğim.” anlamını da çıkartabiliriz buradan, Allahu a‘lem. (2) Hadis-i şerif: Allah’a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur.” (Müslim, “Sıyam”, 30/164-165). Not: Bu hususta başka hadis kaynağı da vardır elbet. Burada teyit ettiğimiz kaynağa yer veriyoruz. (3) “Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun.” (Bakara, 2/187)


Destek ol 
Rastgele Getir