Der Hakk-ı Eba Eyyüb-i Ensari Radıye Anhü’l-Bari

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Ey alemdâr-ı Resûl ey yâr-i fahrü’l-mürselîn
Zât-ı pâkin Rûm’a rahmet kıldı Rabbü’l-âlemîn

Hâk-i Rûm’a tohm-ı İslâm’ı sen ekdin evvelâ
Meyvedâr olsa n’ola zâhir olup eşcâr-ı dîn

Feyz alırsın nükhet-i enfâs-ı Ahmed’den müdâm
Bu türâb-ı türbene reşk etse lâyık müşk-i Çin

Tâ ezelden âl-i Osmân’ın çün oldun yâveri
Bana dahi yâver ol ey fahr-i ashâb-ı güzîn

Eyle himmet Bahtî’ye dergâhına geldi senin
Eyle himmet ser-be-ser feth eyleye a‘dâ ilin

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey Resul’ün sancaktarı! Ey gönderilmiş peygamberlerin iftiharı Hz. Muhammed’in (s.a.s.) sevgilisi! Âlemlerin Rabbi, mübarek zatını Rum diyârına rahmet kıldı. Rum toprağına İslam tohumunu ilk sen ektin. Ortaya çıkıp meyve verse ne güzel olur din ağaçları. Ahmed’in nefesindeki güzel kokudan feyizlenirsin (nasiplenirsin) daima. Bu türbenin (misk gibi kokan) toprağını kıskansa yaraşır Çin miski. Ta ezelden Osmanlı hanedanının yaveri (yardımcısı) oldun madem, bana da yaver ol seçilmiş ashabın iftiharı (Eba Eyyüp el-Ensarî). Dergâhına gelen Bahtî’ye himmet eyle, yardım et. Himmet eyle ki baştan başa fethetsin düşman diyarını.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir