Der Hakk-ı Hazret-i Mevlana

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Mesnevî’sin işitip Hazret-i Mevlânâ’nın
Güşvâr oldu kulağımda kelâmı anın

Def ü ney nâle kılıp Mevlevîler etdi semâ
Eyledik yine bugün zevkini biz devrânın

Emr-i Mevlâ ile bir himmet ide Mevlânâ
Gele ayağıma hep kelleleri a‘dânın

Cedd-i a‘lâlarıma himmet ide gelmişdir
Ben de umsam ne aceb lütfunu sultânın

Bahtîyâ bendesi ol Hazret-i Mevlânâ’nın
Taht-ı ma‘nîde odur pâdişehi devrânın

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hazret-i Mevlana’nın Mesnevi’sini işitince onun kelamı kulağıma küpe oldu. Def ve ney inledi, Mevleviler sema etti. Bugün yine devranın zevkini tattık. Mevla’nın emriyle Mevlana bir himmet etse de düşmanın kelleri hep ayağıma gelse. Yüce ceddime (atalarıma) hep himmet etmiştir. Benim de sultanın lütfunu ummam şaşılacak şey mi? Ey Bahti bendesi ol (yolundan git) Hazret-i Mevlana’nın. Mana tahtında (âleminde) bu devrin padişahı odur.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir