Diğer Münâcât

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullah ile
İklîm-i ten ma‘mûr olur mi‘mâr-ı zikrullah ile

Her müşkilâsân olur derd-i dile dermân olur
Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullah ile

Gamgîn gönüller şâd olur dembesteler âzâd olur
Gümgeşteler irşâd olur âsâr-ı zikrullah ile

Zikreyle Hakk’ı her nefes Allah bes bâkî heves
Bes gayrıdan ümmîdi kes tekrâr-ı zikrullah ile

Gör ehl-i hâlin fırkasın çâk etdi ceyb-i hırkasın
Devreyle zikrin halkasın pergâr-ı zikrullah ile

Terk et cihân ârâyişin nefsin gider âlâyişin
Bu cân ü dil âsâyişin efkâr-ı zikrullah ile

Bahtî sana ikrâr ider tevhîdini tekrâr ider
İhlâsını iş‘ar ider eş‘âr-ı zikrullah ile

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk veya hatalı çıkıyor.) - “Müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün”


Destek ol 
Rastgele Getir