Dil Beytini Pâk İden

-Nureddin Cerrahî-

Dil beytini pâk iden
Dervîşi ankâ iden
Âlem-i lâhûta giden
Mevlâ zikridir zikri

Zikirden hâlet alan
Âşinâ-yı rûh olan
Ukbâda devlet bulan
Mevlâ zikridir zikri

Terk ehline karışan
Hem zevkine erişen
Bahr-i ledünle görüşen
Mevlâ zikridir zikri

Âşıkların zikri Hû
Zikri Hû’dur fikri Hû
Vecde gelüb diye Hû
Mevlâ zikridir zikri

Nûreddîn’i diri kılan
Tevhîd ile çerâğı yanan
Bihamdillah tevfîk olan
Mevlâ zikridir zikri

Şiir Notları:
Beyt: Arapçada ev demektir. “Dil beytini pak iden” derken burada dil evini yani dilini temizleyen anlamında kullanılmış sanırız. Ankâ: Efsanevi kuş. Âlem-i lâhût: Lâhut âlemi. Hâlet: Hâl, nitelik, keyfiyet. Bahr-i ledün: Ledün denizi. Bahr: Deniz. Ledün ilmi: Allah’ın dilediğine bahşettiği gizli sırlara, gaybi ilimlere vukufiyet. Hû: O yani Allah demektir. Çerağ: Kandil, ışık veren şey. Bihamdillah: Allah’a hamd olsun, Allah’ın hamdiyle, Allah’ın yardımıyla.


Destek ol 
Rastgele Getir