Edep Tavriyle Gel, Pişindeki Vâdi-i Eymendir

-Abdülaziz Mecdi Tolun-

Edep tavriyle gel, pişindeki vâdi-i eymendir(1);
Bu vâdi feyz-i akdesten müşaşa başka gülşendir.
Bu vâdiden gelen âvaze-i iclâl-i vahdettir.
Bu vâdiden geçen sahıb-nazardır, çeşmi ruşendir.
Deyip: "Allahu Ekber" sen de mest ol şevk-i rüyetle,
Bu yer Musa gibi binlerce sermestâne meskendir!
Nedir sırr-ı vücud-ı mutlakı gel, gir de seyreyle,
Bu vâdi sahnesinden keşf-i râz etmek mukannendir.
Bütün esrar-ı vahdet mündemiçtir kalb-i âdemde,
Avam-âsâ sakın zannetme, insan sade bir tendir.
Bu vâdiler, bu gülşenler, bu şems-ü âsümanlar hep,
Zuhur-ârâ-yı sırrındır, bu bir emr-i mübrehendir.
Yemendir sanma meclâsı Süheyl kalbi Mecdi'dir.
Gönül envar-ı yümn-i hak ile vâdi-i eymendir.

(1)
*
**
***Destek ol 
Rastgele Getir