Ey Âşık-ı Dildâde

-Hasan Sezâî-yi Gülşenî-


Ey âşık-ı dildâde gel nûş idelim bâde
Bir bâde gerek ammâ kim îçile me’vâde

Sâkîsi ola Mevlâ akdâhı anın esmâ
Bir kerre içen kat‘â gam görmeye dünyâde

Bir kez içen âşıkdır yolunda hem sâdıkdır
Aşk öğrete lâyıkdır Mecnûnla Ferhâde

Ol câma olan tâlib cânîle ola râgıb
Nefsîne ola gâlib dil bağlaya üstâde

Nûş eyleyen ol câmdan subhu ne bilir şamdan
Ta‘lîm-i cünûn eyler Mecnûn ile Ferhâde

Îşit bu Sezâyîden nê gördü Fenâyîden(*)
Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

Şiir Notları:
(*) Sezâyî: Hasan Sezâî-yi Gülşenî Hazretleri, Halvetî-Gülşenî tarikatının Sezâiyye kolunun kurucusudur. Edirne’de medfundur (d. 1669 - ö. 1738). Fenâyî: La‘lî Mehmed Fenâî Hazretleri.


Destek ol 
Rastgele Getir