Halk Edince Hazret-i Mevlâ Beni

-Tahiru'l-Mevlevi-

Halk edince Hazret-i Mevlâ beni

Lafz-ı aşka eylemiş ma'nâ beni


Muktezâ-yı hilkatimdir ki bulur

Dâima şiddetli bir sevdâ beni


Yirmi üç yaşındayım ki sûz-i aşk

Koymamıştır hâlime kat'â beni


Bir dakîka bir nefes bir ân için

Etmemiştir müsterîh aslâ beni


Üç sene akdem yine aşk, eyledi

Cezb-i sâmân-sûz ile şeydâ beni


Cüz'î sûyunla irşâd eyleyip

İstiyordu eylemek ihdâ beni


Katreyi mahv etmeye ummânda

Eyliyordu şâik-i deryâ beni


Dil de şevk-efzâ olup günden güne

Aldı sabrım etti bî-pervâ beni


Âsitân-ı Pîr-i aşka baş kodum

Silk-i aşka gördüler ahrâ beni


Âferîn ey aşk, ey hâdî-i râh

Eyledin sevk-i reh-i bâlâ beni


Şu'le-i feyzinden oldum nev-niyâz

Yaktı âteşbâz-ı Mevlânâ beni


Hıdmetiyle eyledi pervânesi

Şebçerâğ-ı matbah-ı Mollâ beni


Çille-i sâmân-rübâ-yı cân-güdâz

Cism ü cândan eyledi ifnâ beni


Nâgehân bulmuş nihâyet hıdmetim

Ettiler müjdeyle kâm-efzâ beni


Ömrünü efzûn ede Hak şeyhimin

Lütfu dilşâd eyledi hakkâ beni


Mürde-i ma'nâ iken Tâhir kulu

Etti Rûhullâh gibi ihyâ beni


Şevke geldi nüh felek ettikte

Hak bu güher târîh ile gûyâ beni(1)


Matbahında çillekeş bir cân iken

Kıldı sâhib-hücre Mevlânâ beni(2)

Şiir Notları:
(1) “Bu cevher tarih ile beni hak ettiğinde sanki dokuz felek çoştu, keyiflendi” Yani ebced hesabında tarih mısraındaki sadece noktalı harflerin sayı değerinin bulunup toplanmasıyla elde edilen tarihe katılmayı hak ettiğinde dokuz felek coştu, keyiflendi. (2) Tarih düşürülen son iki mısraının ebced hesabı: Be = 2 + Hı = 600 + Nun = 50 + Çe = 3 + Şın = 300 + Be = 2 + Cim = 3 + Nun = 50 + Ye = 10 + Nun = 50 + Kaf = 100 + Ye = 10 + Ye = 10 + Be = 2 + Cim = 3 + Nun = 50 + Be = 2 + Nun = 50 + Ye = 10 = 1307 + 9 = Hicrî 1316 (Mîlâdî, 1898). Tâhirü’l-Mevlevî (1877-1951) Yenikapı Mevlevîhânesi'nde çilesini tamamladığı sırada bu şiiri yazmıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir