Halk Edince Hazret-i Mevlâ Beni

-Tahir'ül Mevlevi

Halk edince Hazret-i Mevlâ beni

Lafz-ı aşka eylemiş ma'nâ beni


Muktezâ-yı hilkatimdir ki bulur

Dâima şiddetli bir sevdâ beni


Yirmi üç yaşındayım ki sûz-i aşk

Koymamıştır hâlime kat'â beni


Bir dakîka bir nefes bir ân için

Etmemiştir müsterîh aslâ beni


Üç sene akdem yine aşk, eyledi

Cezb-i sâmân-sûz ile şeydâ beni


Cüz'î sûyunla irşâd eyleyip

İstiyordu eylemek ihdâ beni


Katreyi mahv etmeye ummânda

Eyliyordu şâik-i deryâ beni


Dil de şevk-efzâ olup günden güne

Aldı sabrım etti bî-pervâ beni


Âsitân-ı Pîr-i aşka baş kodum

Silk-i aşka gördüler ahrâ beni


Âferîn ey aşk, ey hâdî-i râh

Eyledin sevk-i reh-i bâlâ beni


Şu'le-i feyzinden oldum nev-niyâz

Yaktı âteşbâz-ı Mevlânâ beni


Hıdmetiyle eyledi pervânesi

Şebçerâğ-ı matbah-ı Mollâ beni


Çille-i sâmân-rübâ-yı cân-güdâz

Cism ü cândan eyledi ifnâ beni


Nâgehân bulmuş nihâyet hıdmetim

Ettiler müjdeyle kâm-efzâ beni


Ömrünü efzûn ede Hak şeyhimin

Lütfu dilşâd eyledi hakkâ beni


Mürde-i ma'nâ iken Tâhir kulu

Etti Rûhullâh gibi ihyâ beni


Şevke geldi nüh felek ettikte

Hak bu güher târîh ile gûyâ beni


Matbahında çillekeş bir cân iken

Kıldı sâhib-hücre Mevlânâ beni


Tarih düşürülen son iki mısranın ebced hesabı: Be = 2 + Hı = 600 + Nun = 50 + Çe = 3 + Şın = 300 + Be = 2 + Cim = 3 + Nun = 50 + Ye = 10 + Nun = 50 + Kaf = 100 + Ye = 10 + Ye = 10 + Be = 2 + Cim = 3 + Nun = 50 + Be = 2 + Nun = 50 + Ye = 10 = 1307 + 9 = Hicrî 1316 (Mîlâdî, 1898)

Tâhirü’l Mevlevî (1877-1951) Yenikapı Mevlevîhânesi'nde çilesini tamamladığı sırada bu şiiri yazmıştır.Destek ol 
Rastgele Getir