Kasımpaşa Mevlevihanesi: Tamirat Kitabesi

-Pertev Paşa-

Penâh-i dîn u dünyâ Hazret-i Sultân Mahmûd Hân
Sezâdır hırz-ı cân etse cihân ol zıll-ı Mevlâyı

Gönülden bendedir bây u gedâ ol kutb-ı devrâne
Adâlet merkezinde bir tutar ednâ vu a‘lâyı

Zevâyâ-yı cihân ma‘mûre-i ihsânı ezcümle
Harâb olmuşken âbâd etdi bu dergâh-ı vâlâyı

Olurlar sâkinânı mahv u sahv-ı aşk ile hemdem
Bulurlar sırr-ı Mollâda tevellâyı tesallâyı

Değişmezler külâh-ı fakrı tâc-ı fahr-ı zer-dûze
Virirler hırka-ı pişîneye sevb-i mütesellâyı

Dönüb mîh-ı semâı kutb iderler halka-i zikre
Nevâ-yı nây ile demsâz iderler lâ vu illâyı

Fürûğ-ı şevket-i bânîsi olsun [günbegün efzûn]
İde şems-i felek tâ ki münevver zîr u bâlâyı

Görünce ben-de Pertev tarh-ı zîbâsın bu dergâhın
İki târîh ile tezyîn kıldım levh-i emlâyı

[…] şâh-ı sıdk-ı âğâh memnûn-ı rûh-ı Mollâyı–1250
Ne zîbâ yapdı Mahmûd Hân bu dergâh-ı muallâyı–1250

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya ve dinin hamisi Hazret-i Sultan Mahmud Han! Yaraşır canı gibi sakınsa dünya, o Mevla’nın gölgesini/halifesini. Gönülden bendedir, tabidir zengin fakir herkes, o cihanın kutbuna. Adaleti gözetmede bir tutar en zelille en yüceyi. Dünya zaviyeleri onun lütfuyla mamur olmuştur. Bunlardan biri de harap olmuşken ihya ettiği bu yüce dergâhtır. Buranın sakinleri mahv ve aşkın sarhoşluğuyla kendilerinden geçerek hemdem olurlar. Molla’nın (Mevlana) sırrında candan dostluğu, teselliyi bulurlar. Yokluk külahını, altından yapılmış övünç tacına değişmezler. Eski hırka için teselli veren, memnun eden hırkayı verirler. Sema çivisini çakarlar/bir ayağı merkeze koyarlar. Zikir halkasında neyin sesiyle arkadaş ederler “lâ vu illâ”yı (neyin sesine O’ndan başka ilah yok zikriyle eşlik ederler). Yaptıranın yücelik nuru günden güne daha da artsın. Dünya güneşi aydınlatsın en aşağıdakinden en yukarıdakine kadar herkesi. Ben Pertev de/bende Pertev, bu dergâhın güzel nizamını görünce iki tarih ile süsledim dopdolu levhayı: I. “Agâh olan sadık şah, Molla’nın (Mevlana) ruhunu memnun etti.” II. “Ne güzel yaptı Mahmud Han bu yüce dergâhı” 1250 (Miladi, 1835).

Şiir Notları:
* Eskiden Kasımpaşa Mevlevihanesi semahane giriş kapısının üstünde bulunan, şu an avlu içerisinde duran tamirat kitabesi. * Kitabenin sonunda “Ketebehu el-fakîr [Ali Haydarî]/ Hafîd-i Melek Paşa, gufira lehümâ” yazmaktadır. Yani hattını Melek Paşa’nın torunu Ali Haydari yazmış (Allah o ikisinde mağfiret etsin). * Sonda verilen tarih mısralarını teyit edecek olursak I. düşürülen tarih mısraının baş kısmı okuduğumuz kitabede kırık olduğu için şu an teyit edemiyoruz. II. mısraı teyit edecek olursak şöyle: “Ne zîbâ yapdı Mahmûd Hân bu dergâh-ı muallâyı” Nun=50 + he=5 + ze=7 + ye=10 + be=2 + elif= 1 + ye=10 + elif=1 + pe=2 + dal=4 + ye=10 + mim=40 + ha=8 + mim=40 + vav= 6 + dal= 4 + hı= 600 + elif= 1 + nun= 50 + be=2 + vav=6 + dal= 4 + ra= 200 + kef= 20 + elif= 1 + he=5 + mim=40 + ayın=70 + lam= 30 + elif= 1 + ye=10 + ye=10=1250 (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir