Kelâm-ı Akdes-i Hak’dır…

-Midhat Bahârî-

Kelâm-ı akdes-i Hak’dır hitâb-ı Mevlânâ
Hakîkat ehline Kur´ân kitâb-ı Mevlânâ

Hurûş-i vecd ile etdik semâ-ı lâhûtî
Terennüm etdi gönülde rebâb-ı Mevlânâ

Cenâb-ı Hakk’a erersin sevince ey âşık
Yanıp tutuş, deme aslâ azâb-ı Mevlânâ

Olur vücûdun ilâhî serây-i ma‘mûre
Olunca aşk ile mest-i harâb-ı Mevlânâ

Cemâl-i Hak ile sermest olur içen mutlak
Şerâb-ı Kevser-i Hak’dır şerâb-ı Mevlânâ

Zülâl-âb-ı hayâtın feyizli menba‘ıdır
Yanılma sanma ki boşdur serâb-ı Mevlânâ

Verir bahâr-ı hakîkat vücûd-ı hâkîye
Beyaz bulutlara benzer sehâb-ı Mevlânâ

O berk berk-i tecellîdir, o nur nûr-i pûşîde
Şuâ-i kubbe-i hadrâ nikâb-ı Mevlânâ

Bu nûr türbede kim var diyorsan ey zâir
Gelir semâ-yi Hudâ’dan cevâb-ı Mevlânâ

Nigâh-ı hikmete serper ziyâ-yı Rabbânî
Olunca sürmesi çesmin türâb-ı Mevlânâ

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.) Mefâilün/ feilâtün/ mefâilün/ feilün


Destek ol 
Rastgele Getir