Leyle-i Berât

-Aşkî (Muzaffer Ozak)-

Defter-i a‘mâlin Hakk’a sunulur
Berâtın verilir Berât gecesi
Ömürler rızıklar ta‘yîn olunur
Hâcetin görülür Berât gecesi

Bu gece ma‘nâda Kevser içilir
Mü’mine nûrlardan hulle biçilir
Âşıka Firdevs’den kapı açılır
Cennete girilir Berât gecesi

Mü’minler dûzahdan berî olurlar
Münkirler gidecek yeri bulurlar
Yapılan hayr ile şerri görürler
Defterler dürülür Berât gecesi

Gündüzü şevk ile sâim olmalı
Gecesi zevk ile kâim olmalı
Mevlâ’ya kullukda dâim olmalı
Sırlara erilir Berât gecesi

Şa‘bân’ın onbeşi hayr-ı kesîrdir
Gaflete düşenler nefse esîrdir
Kadrini bilene Kadr ile birdir
Huzûra varılır Berât gecesi

Bu gece dünyâya nidâ olunur
Herkesin hâceti kazâ olunur
Mü’mine ihsânlar atâ olunur
Önüne serilir Berât gecesi

Ey Aşkî Sûre-i Duhân’ı oku
Silinir kalbinden üzüntü korku
Kim almak isterse cennetden koku
Kur’ân’a sarılır Berât gecesi

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)

Şiir Notları:
Berât Gecesi: Mübarek üç aylardan ikncisi olan Şaban ayının 15. gecesidir. Hulle: Cennet elbisesi. Münkir: İnkâr eden, inanmayan, (mümin karşıtı). Kâim: Ayakta olan, kıyamda olan, namaz kılan. Şaban: Mübarek üç aylardan ikincisi: Receb, Şaban, Ramazan. Onbeş: On beş. Kadr: Kadir gecesi. Kur’an-ı Kerim’de bin yıldan hayırlı olduğu buyrulan mübarek gece. Bakınız: “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadr, 97/3). Sûre-i Duhân: “Hâ-Mim” diye başlayan yedi sureden biridir. Kur’an-ı Kerim’in 44. suresidir ve 59 ayettir. Duhan suresi üçüncü ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Biz onu (Kur’an’ı) bir mübârek gecede indirdik.” Bazı âlimler bu ayette işaret edilen Kur’an’ın indirildiği mübarek gece Berât gecesidir dese de âlimlerin çoğuna göre bu mübarek gece Kadir Gecesi’dir. Çünkü Kadir suresi birinci ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.”


Destek ol 
Rastgele Getir