Leyle-i Regâib

-Ömer Nasuhi Bilmen-

Çehre-i dehre lem‘a-yı kudret
Oldı pîrâye-bahş-ı ulviyyet

Eyledi hâk-dânı gark-ı safa
Bir bahâr-ı latîf revnak-fezâ

Ravza-i kâinat pür-envâr
Eylemişdir ağaçlar istizhâr

Müterennim-i tuyûr pür-âhenk
Çarpıyorlar nigâha rengârenk

Her tarafı şimdi pek münevverdir
Ma‘kes-i lem‘a-yı peyemberdir

Oldı bu şeb meşîme-i mâder
Matla‘-i tâb-nâk-peyğamber

Şimdi her ahter-i ziyâ-efgen
Daha parlak şümûs-ı hâverden

Dinse bu leyle subh lâikdir
Leyle-i kadre bence fâikdir

Ey Nebiyy-i latîf ü müstesnâ
Ey mücessem-i tecell-i Mevlâ

Etdin âfâkı nûr-ı feyze mahal
Gülşen-i dehre gelmeden evvel

Şimdi sâyende parlıyor îmân
Mihr-i kudsiyyet eyliyor lem‘ân

Âsumân u zemîne rahmetsin
Âfitâb-ı semâ-i vahdetsin

Ravza-i pâkin eylesin tezyîn
Salavât-ı güzîn-i kudsiyyîn

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yeryüzü, tüm kâinat yücelik katan kudretiyle, bereketiyle donandı. Güzellik, parlaklık katan latif (hoş) bir bahar (esintisi gibi), bu âlemi safaya gark etti (huzura kavuşturdu). Kâinat bahçesi nurla doldu, ağaçlar keyfe geldi. Nazarlara çarpan rengarenk kuşlar ahenkle şakıdı. Her taraf şimdi Peygamber’in (s.a.s.) nurundan akseden nurla pek nurludur. Bu gece annesinin rahminden Peygamber’in (s.a.s.) nuru ortaya çıktı. Şimdi her ışık saçan yıldız, her yeri (doğuyu batıyı) aydınlatan güneşten daha parlaktır. Sabah bu geceye dinse yaraşır. Bence (bu gece) kadir gecesinden üstündür, kıymetlidir. Ey Mevla’nın tecellisiyle cisimlenen müstesna ve latif Nebi! Dünya gülşenine (daha) gelmeden evvel ufukları feyzinle, bereketinle nurlandırdın. Şimdi sayende/gölgende iman (nuru) parıldıyor. Parıltın (nurun) mukaddes güneş gibi her yeri aydınlatıyor. Göğe ve yere rahmetsin. Vahdet (birlik) semasının güneşisin. Mübarek ravzanı süslesin mukaddes, seçkin salavat! ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMED

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.) Leyle-i Regâib: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) anne rahmine düştüğü kabul edilen gece. Ravza: Bahçe, cennet anlamındadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kabrinin bulunduğu yer de cennetten bir bahçe olduğu için ravzadır. Buraya “Ravza-i Mutahhara”, “Ravza-i Nebi” denilir.


Destek ol 
Rastgele Getir