Münâcât (III)

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Bana zâhirde etdün bunca ihsân
Müyesser eyledün mülk-i Süleymân

Olubdur aşkun ile pür dil u cân
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Bana lütfun ile eyle tecellî
Bu tâc u taht ile gelmez tesellî

Hudâyâ eyleyüb ihsân-ı küllî
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Ricâl u mâla yokdur i‘timâdum
Değüldür tâc u tahta istinâdum

Rızâ-yı pâkün olmuşdur murâdum
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Bir ednâ abd-i âsîyim ilâhâ
Kapunda bir gedâyım pâdişâhâ

Bi-hakk-ı sûre-i Yâsîn u Tâhâ
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Bu fânî âlemün yokdur meâli
Hayâl u zıll gibidür mülk u mâli(1)

Virüb rûz-i cezâda kadr-i âlî
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Bi-hakk-ı âb-ı rûy-i Fahr-i Âlem
Habîb-i Ekrem-i Rahmân-ı a‘zam

Bi-sırr-ı terk-i İbrâhim Edhem
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Kapunda Ahmed’i makbûl kul et
Günâhın afv idüb özrün kabûl et

Yolunda âkıbet ehl-i vusûl et
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ya Rabbi, bana görünürde onca lütufta bulundun. Süleyman’ın mülkünü kolaylıkla nasip ettin. Gönlüm, canım aşkınla dolmuştur. Beni mana âleminde de sultan eyle. Ben bu tacla, tahtla teselli olmam, bana lütfunla tecelli eyle. Tam anlamıyla lütufta bulunup beni mana âleminde de sultan eyle. Devlet adamlığına, mala güvenmem. Tacım tahtın dayanağım değildir. Sadece rızan olmuştur muradım. Beni mana âleminde de sultan eyle. Ya Rabbi, ben adi, asi bir kulum. Kapında bir dilenciyim ey Padişah’ım (Allah’ım)! Yasin ve Taha surelerinin hakkına beni mana âleminde de sultan eyle. Bu fâni (geçici) âlemin bir anlamı yoktur. Malı mülkü hayal ve gölge gibidir. Ceza gününde derecemi yükseltip beni mana âleminde de sultan eyle. Âlemin iftiharı, Rahman’ın Habib-i Ekrem’i Efendimizin (s.a.s.) yüzü suyu hürmetine, İbrahim Edhem’in (malını mülkünü, tacını tahtını terk ederek Allah yoluna giren veli zatın) terk sırrıyla beni mana âleminde de sultan eyle. Kulun Ahmed’i kapında makbul, muteber bir kul eyle. Günahını affedip özrünü (tövbesini) kabul eyle. Nihayetinde senin yolunda vuslata ermişlerden eyle. Beni mana âleminde de sultan eyle. (Âmin).

Şiir Notları:
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîl – (1) “… Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.” (Hadid, 57/20) -


Destek ol 
Rastgele Getir