N’oldı Bu Gönlüm N’oldı Bu Gönlüm

-Hacı Bayram-ı Velî-

N’oldı bu gönlüm n’oldı bugönlüm
Dert ü gam ile doldı bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldı bu gönlüm

Yan ey gönül yan ey gönül
Yanmadan oldı derdüne dermân
Pervâne gibi pervâne gibi
Şem‘ine ışkun yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine ışkun cümle boyandı
Kendüde buldı kendüde buldı
Matlabını hoş buldı bu gönlüm

Sevâd-ı a‘zam sevâd-ı a‘zam(1)
Belki olupdur arş-i mu‘azzam(2)
Mesken-i cânân mesken-i cânân
Olsa aceb mi şimdi bu gönlüm

Seyr billâhdur seyr billâhdur
Lî maallahdur lî maalahdur
Âyinesinde âyinesinde
Gerd-i sivâyi buldı bu gönlüm

El-fakru fahrî el-fakru fahrî(3)
Dimedi mi ol âlemün fahrî(4)
Fahrini zikr et fahrini zikr et
Fahri fenâda buldı bu gönlüm(5)

Bayrâmî imdi Bayrâmî imdi
Bayram idersin yâr ile şimdi
Hamd ü senâlar hamd ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm(6)

Şiir Notları:
(1) Sevâd-ı a‘zam: Mekke için kullanılır. Büyük insan toplulukları, İslam cemaati, Müslümanlar için de kullanılır. Ayrıca Allahu Teala’nın esma sıfatlarına mazhar olan, hakiki fakra erişen kâmil insan, insanı kâmil anlamı da vardır. Burada “insan-ı kâmil” anlamında kullanılmış sanırız. (2) Bu ilk mısrada bahsi geçen “sevâd-ı azam” insan-ı kâmil, belki de “arş-i mu‘azzam”dadır, en zirvede bulunmaktadır. (3) Bu hadise binaen “Müslüman zengin olmaz” denilemez. Zira zekât, fakirlere yardım etmek, hac ve bunun gibi şeyler için Müslüman’ın maddi imkânlara sahip olması gerekir. Buradaki fakirlikten kastın “Allah'tan başka bir şeye ihtiyaç duymamak” olduğu söylenir. (4) Fahr-i âlem: Bu âlemin iftihar kaynağı Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.). (5) “Fahri fenâda buldı bu gönlüm” derken hazret, benim için övünülecek şey, Allah’da fâni olmaktır (yok olmak) der. (6) Hacı Bayram-ı Veli’nin ilahisinin adının geçtiği bu bu son dörtlüğü, Abdülbaki Gölpınarlı’nın ilk yayınında şu şekilde imiş: “Bayramım imdi Bayramım imdi bayram idersin yar ile şimdi/ Hamdü senada, hamd ü senada yar ile bayram kıldı bu gönlüm” Gölpınarlı'nın aynı kitabının ilave kısmında dörtlük şeklinde farklı varyantına da yer verilmiş: “Bayrâmî imdi, Bayrâmî imdi/ Baryâm idersin yar ile şimdi!/ Hamdü senâda, hamd ü senâda/ Bayrâm edüptür yâr ile gönlüm” Bakınız: I. Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Mart 1990, Ankara, s. 104. (Buradan farklı kütüphanelerde kayıtlı diğer versiyonlarına erişilebilir) https://isamveri.org/pdfdrg/D013683/1990/1990_MAZIOGLUH.pdf Kani Karaca’nın seslendirdiği versiyonda ise ilk iki mısraı bizim paylaşımımızdan farklıdır: “Bayramım imdi bayramım imdi/ Yâr ile bayram iderler şimdi/ Hamd ü senâlar, hamd ü senâlar/ Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm” https://www.youtube.com/watch?v=s9snf2-_Oh8&feature=youtu.be


Destek ol 
Rastgele Getir