Öyle Sermestem ki…

-Fuzûlî-

Öyle ser-mestem ki idrâk itmezem dünyâ nedür
Men kimem sâkî olan kimdür mey ü sahbâ nedür(1)

Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visal(2)
Âşıka ma‘şûkdan her dem bu istiğnâ nedür

Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif degil
Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedür

Âh u feryâdın Fuzûlî incidübdür âlemi
Ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavgâ nedür

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtün/ fâilun” – (1) Sâkî: Gönle Allah aşkını akıtan, mürşid-i kâmil. Mey ü sahbâ: Şarap yani ilahi aşk. (2) Veya: “Âşıkî ma‘şukdan müstağni eyler bir visal”. Not: Kazancı Bedih yorumuyla dinlenilebilir, tavsiye ederiz.


Destek ol 
Rastgele Getir