Sanman Bizi Kim Beste-dil-i Nefs-i Gavîyiz

-Şeyh Galib-

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz
Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz
Ne havf-ı emîrân biliriz ne bedevîyiz
Râzî-şüde-i hükm-i kazâ Murtazavîyiz(1)

İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Nakşı hevesi safha-i dilden sile geldik
Tâ da‘vî-i mihr-i neseb-i pâk ile geldik
Kurbân-ı ilâhî olup İsmâil’e geldik
Çün bezm-i kıdemden dile geldik bile geldik

İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Âlemlere isnâ aşer ebrâc değil mi
Her biri ser-i mihr ü mehe tâc değil mi(2)
Tîr-i siteme cümlesi âmâc değil mi
Da‘vâ-yı muhabbet buna muhtâc değil mi

İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

A‘vân-ı Yezîd’in hele hasmânıyız el-hak
La‘net-keş-i îmân-ı dil ü cânıyız el-hak
Bu ma‘rekenin Sâm u Nerîmânıyız el-hak
Evlâd-ı Hüseyn'in kulu kurbânıyız el-hak

İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Yokdur bizi takdîre havâricde liyâkat(3)
Ednâmız eder âlemi pür-lerze-i dehşet
Ammâ nidelim böyle imiş hükm-i meşiyyet(4)
Cân bâşı fedâ eylesen Es‘ad ne seâdat(5)

İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz
Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz


Şiir Notları:
(1) Bazı yerlerde “hükm-i kazâ” yerine “hükm-i kader” şeklinde. (2) Bazı yerlerde “tâc değil mi” yerine “sertâc değil mi” şeklinde. (3) Hâricîler: Dinî ve siyasi konulardaki aşırı görüşleri ve faailiyetleriyle tanınan fırka. https://islamansiklopedisi.org.tr/hariciler (4) Bazı yerlerde “Takdîre ne çâre bu imiş hükm-i meşiyyet” şeklinde. (5) Es‘ad: Galip Esad Dede (Şeyh Galip) Sanman Bizi Kim Beste-dil-i Nefs-i Gavîyiz 22 Mayıs 2022 Pazar (21 Şevval 1443) tarihinde 2 saat 36 dakika https://gozlk.com/d/sanman-bizi-kim-beste-dil-i-nefs-i-gaviyiz?cache=false


Destek ol 
Rastgele Getir