Şeyh Vasfînin Gazeline Tahmis

-Ömer Nasuhi Bilmen-

Neşr-i nûr etdikce hûrşîd-i hakîkat güllere
Rûnümâ-yı feyz olur âsâr-ı humret güllere
Bak nasıl gelmiş mükemmel bir melâhat güllere
Renk-bahş lütf olub feyyâz-ı Kudret güllere
Lü’lü-i şebnem ile vermiş letâfet güllere

Var mıdır bir levh-i zî-kıymet ki olsun dâimâ
Gül kadar parlak, güzîde, rûh-perver, dil-güşâ
Gül müdür bir nûr-ı pür-nüzhet midür ey meh-likâ
Ol ne hoş renk-i letâfetdir ki erbâb-ı safâ
Münşerih olmakdadır etdikce dikkat güllere

Jâleler verdikce revnak gonca-i tâb-âvere
Bir mülkdür sanki müstağrak olur cevherlere
İhtirâm etmekdeyüz gül-berg-i hikmet-pervere
Mazhar olmuş iltifât-ı Hazret-i Peygambere
Münatıfdır dîde-i takdîs-i ümmet güllere

Safha-yi vicdâna tâb u fer verir her goncası
Bir bakışda zevk-i dil-perver verir her goncası
Nev-bahâra başka bir zîver verir her goncası
Gülsitâna revnak-ı dîger verir her goncası
Dense de şâyestedir ezhâr-ı cennet güllere

İn‘ikâs-ı mihr ile gonca-yı nükhet-şi‘ar
Sâha-i gülzâra eyler renk ulviyyet-nisâr
Güller olmuşdur çiçekler içre gâyet bahtiyâr
İftihâr eyler vücûdıyla şehen-şâh-ı bahâr
Feyz-i rengîn-i tabiatdur terâvet güllere

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Nur/Işık saçtıkça hakikat güneşi güllere, güller kırmızılaşır, bolluk bereket ortaya çıkar. Bakan görür ki mükemmel bir güzellik gelir güllere. Kudret sahibi Allah’ın lütfedip feyzini akıtmasıyla, renk gelir güllere. İnci gibi çiy taneleri hoşluk katar güllere. Var mıdır daima gül kadar parlak, seçkin, ruhu ferahlatan, iç açan kıymetli bir levha? Gül müdür yoksa ferahlık veren bir nur mudur ey ay gibi güzel! O renkler ne latiftir ki sefasına düşkünler güllerin bu hoşluğuna dikkat kesildikçe ferahlayıp neşelenmektedir. Çiy taneleri tazelik, parlaklık verdikçe güçlenen goncaya, cevherlere garkolmuş bir âlemdir sanki. Hürmet etmekteyiz hikmet barındıran gül yaprağına ki Hazret-i Peygamber’in iltifatına nail olmuştur. Ümmetin mübarek gözü güllere yönelmiştir. Vicdana tazelik, ferahlık verir her goncası. Bir bakışta gönlü okşar, zevk verir her goncası. İlk bahara başka bir süs, güzellik verir her goncası. Gülistana (Gül bahçesine) başka güzellik katar her goncası. Güllere cennet çiçekleri dense yaraşır. Güneşin yansımasıyla güzel kokunun şiarı (alameti) gonca, gül bahçesine renk katar, yücelik saçar. Güller çiçekler içinde oldukça talihlidir. Şahların şahı bahar, tabiata güzellik bahşeden taptaze gülün varlığıyla iftihar eder.

Şiir Notları:
Ömer Nasuhi Bilmen’in Kefevî Tekkesi Şeyhi, Şeyh Vasfî (Ali Vasfî) Efendi’nin gazeline tahmisi. - Tahmis: Divan edebiyatında iki mısralık beyte üçer mısra eklemek suretiyle beşe tamamalama. İlk mısranın kâfiyesine uygun üç mısra ekleyerek beşleme. - (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir