Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin Efendim

-Şeyh Galib-

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim
Dîvân-ı ilâhîde ser-âmedsin efendim
Menşûr-i le-amrukle müeyyedsin efendim(*)


Sen Ahmed u Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Tâbişgeh-i ervâh-ı mücerred güherindir
Mâlişgeh-i ruhsâr-i melek hâk-i derindir
Âyîne-i dîdâr-ı tecellî nazarındır
Bû Bekr, Ömer, Osmân u Ali yârlarındır


Sen Ahmed u Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
Gülbank-i kudûmûn çekilir arş-ı Hudâ’da
Esmâ-yı şerîfin anılır arz ü semâda


Sen Ahmed u Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Ol dem ki velîlerle nebîler kala hayrân
Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân
Ye's ile usâtın ola ahvâli perîşân
Destûr-i şefâatle senindir yine meydân


Sen Ahmed u Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Bir gün ki dalup bahr-i gama firkate gittim
Elden yitürüp kendimi bî-hodluğa yitdim
İsyânım anıp âkıbetimden hazer etdim
Bu matlaı yâd eyledi bir seyyid işitdim


Sen Ahmed u Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Ümmiddeyiz ümitle âh eylemeyiz biz
Sermâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz
Bâbın koyup ağyâra penâh eylemeyiz biz
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz


Sen Ahmed u Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Bî-çâredir ümmetlerin isyânına bakma

Dest-i red urub hasretle dûzaha yakma

Rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma

Ezcümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma


Sen Ahmed u Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendimŞiir Notları:
(*) “Ömrüne andolsun!” derken Hicr suresi 72. ayete atıf yapılmaktadır. Bir görüşe göre meleklerin Lut’a (a.s.) hitabı olduğu söylenirken daha fazla kabul gören bir başka görüşe göre Allahu Teâlâ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s.) hitap etmiştir.


Destek ol 
Rastgele Getir