Kerbela Mersiyesi: Tâlib-i Râh-ı Hakîkat...

-Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu)-

Tâlib-i râh-ı Hakîkat buğz-ı evlâd eylemez
Buğz-ı âl-i Haydarı kendüye mu‘tad eylemez

Ehl-i îmânum diyen tutmaz Yezîdin cânibün
Mustafânun şefkatinden kendüzin yad eylemez

Biz muhibb-i hânedân-ı Mustafâyuz şübhesüz
Anuniçün cevr ider devrân bizi şâd eylemez

Devlet-i dîdâr-ı bâkî isteyen yevmü’l-hisâb
Mihnet-i derd-i belâdan bunda feryâd eylemez

Kerbelâda şâh Hüseynün kim işide hâlini
Seyfiyâ vîran eder göynüni âbad eylemez

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hakikat yolunun talibi (ehl-i beyt) evlatlarına buğz eylemez. Haydar ailesine (Hz. Ali’nin ehline) buğz etmeyi kendine âdet edinmez. İman ettim diyen kimse Yezid’in tarafını tutmaz. Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) şefkatinden kendini yabancı eylemez. Biz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) ailesinin seveniyiz. Bu sebeple zulmeder devran bizi şad eylemez. Baki Allah’ın cemalini görme makamına erişen, hesap günü (kıyamet günü) bela derdinin mihnetinden feryat eylemez. Ey Seyfi, Kerbelâ’da İmam Hüseyin’in hâlini kim işitse gönlü harap olur, toparlayamaz kendini.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun”


Destek ol 
Rastgele Getir