Tâlibi Matlûbuna Eriştirir Cânâ Semâ

-

Tâlibi matlûbuna eriştirir cânâ semâ

Âşıkı ma'şûkile kavuşdurur cânâ semâ


Bir aceb esrâr-ı Hakkdır ki bilinmez nüktesi

Ehl-i zikri rû-be-rû bakışdırır cânâ semâ


Âkil ü dânâ olan inkâr eder mi hâlini

Nîce hâtır-mândeyi barışdırır cânâ semâ


Vuslatın mehcûrı zâhidler götürmez tâkati

Şeyh ile sâlikleri sarışdırır cânâ semâ


Nutkunu fehm etmez isen Ârif'in olma yakîn

Münkirânın mi'desin karışdırır cânâ semâ


Ârif: Peçevî Ahmed Dede. Peç, Filibe, Yenikapı Mevlevîhânelerinde şeyhlik yapmıştır. 1724'te vefat günü.Destek ol 
Rastgele Getir