Tarihî Bazı Eş‘âr-ı Şahaneleri(*)

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Gidelden asker-i İslam hiç olmadı haber peydâ
Adûya âteş-i harbde ricâm ola şerer-peydâ

İlâhî izzetün hakkı muîn ol cünd-i İslâm’a
Ese nusret yeli anda ola lütf u zafer peydâ

Çün İslam dîni yanunda muazzezdür mükerremdür
Umulur ‘an karîb ya Rab olardan bir eser peydâ

Ferahnâk ola müslimler adû gamnâk ola dâim
Gürûh-ı müslime eylük adûyâ şûr u şer peydâ

Gırân-ı mü’minîn içün dehân açdukça bu Ahmed
Abes zan etmenüz sözün kamu ider dürer peydâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İslam askeri gitti gideli hiç haber alamadık. Düşmanı harpte yakıp yıkmış (bozguna uğratmış) olmasını dilerim. Ya Rabbi yüceliğinin hakkı için, İslam askerinin yardımcısı ol. Yardımının estiği bir yel olsun, lütuf ve zafer erişsin. Çünkü İslam dini, katında kıymetlidir, yücedir. Ya Rabbi, umarız yakında onlardan bir iz ortaya çıkar, haber alınır. Daima Müslümanlar sevinçli ola, düşmanlar gamlı. Müslümanlara iyilik, düşmanlara kötülük, fenalık erişe. Müminlerin ağır yükü, sıkıntısı için ağız açtıkça (dua ettikçe) bu Ahmed, sözü abes zannedilmesin, hep inci saçar (duası kabul olur).

Şiir Notları:
(*) Tarihî Bazı Eş‘âr-ı Şahaneleri: Tarihî bazı şahane şiirleri


Destek ol 
Rastgele Getir