Tarihî Bazı Eş‘âr-ı Şahaneleri (IV)

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Şükr u hamdim anadır cân u gönülden ki Şekûr
Ehl-i İslâm’ın olup yâveri kılmış mansûr

Peşte’nin fethi Budin ehline cân-bahş oldu
Bu beşâret haberi kıldı cihânı mesrûr

Lîk kâni değülem ben buna Hak’dan umarım
Engürüs’ün haber-i fethi dahi ide zuhûr

Münhezim eyleyeler gayret ile küffârı
Cünd-i İslâm’a vire fursat u nusret o Gayûr(1)

Ahmedâ zulmet-i küfrü giderip ol Hâdî
Mihr-i îmân ile küffâr iline doldura nûr

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Müslümanların yardımcısı olup onları muzaffer eyleyen eş-Şekûr (şükrün karşılığını fazlasıyla veren) Allah’a canıgönülden şükür ve hamd ederim. Peşte’nin fethi Budinlilere (âdeta) can bağışladı. Bu müjde haberi (ile bütün) dünya sevindi. Lakin ben bununla yetinmem, Maceristan’ın fetih haberinin de gelmesini Allah’tan temenni ederim. Gayûr (esirgeyen, esirgeme hususunda gayret eden) Allah, İslam ordusuna fırsat ve zafer vere (de) gayretle kâfirleri hezimete uğratalar. Ey Ahmed, küfür karanlığını giderip o Hâdî (doğru yolu gösteren) Allah, İman güneşiyle kâfirlerin diyarına nur doldura (diye dua et).

Şiir Notları:
(*) Sultan I. Ahmed, Almanlar tarafından Budin’in karşısındaki Peşte’nin zapt edilip geri alınması müjdesi üzerine bu şiirini yazmış. (1) Bir hadis-i şerifin son kısmında Peygamber Efendimiz (s.a.s.) mealen buyuruyor ki: “Ben gayûrum, Allah benden daha gayûr.” Bakınız: Müslim, “lian”, 19/16-17 (1498-1499). “Gayretullaha dokunmak” da Allah’ın gazabını celbedecek bir şey yapmak anlamında kullanılır.


Destek ol 
Rastgele Getir