Vücûdun Mahv edip...

-Arpaeminizâde Sâmî

Vücûdun mahv edip Mansûr-veş hestîden ey ârif
Temâşâ eyle sırr-ı vahdeti mir’ât-i kesretten


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey arif, vücudunu Hallac-ı Mansur gibi varlıktan soyutla ki vahdet (Allah’ın birliği…) sırrını çokluk aynasından seyreyleye bil.


Destek ol 
Rastgele Getir