Yevm-i Vilâdet-i Risâlet Penâhînün…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Yevm-i Vilâdet-i Risâlet Penâhînün Nevrûz-i Bahârun Bayram Gününe Tesâdüfünde İnşâd İdilmişdür

Bahâr oldukda diller bulsa n’ola kâmı
Rebî oldu Habîb-i Ekremün mevlûdı eyyâmı

Feleklerünle germ oldu mey-i aşkıyla ol mâhun

Anun mihriyle arz etmekde her gün bir tolu câmı


Mesîhâ mürdeler ecsâmın ihyâ eyledi ammâ

İder ihyâ-yı ervâh kılup ol hazretün nâmı


Bizüm bayrâmımuz şems-i risâlet toğduğı gündür

Cihâna gösterür bir yirde nevrûz ile bayrâmı


Beni pervâneye döndürdü şevk-ı şem‘-ı rûhsârı

Giderdi neşve-i aşkı gönülden sabr u ârâmı


O sultânun yüzü suyuna Hak’dan budur ümîdim

Zamânumda muzaffer eyleye a‘lâm-ı İslâm’ı


O sultân-ı kerîme bende-i dildâdedür Ahmed

İder icrâ-yı sünnetle ana ta‘zîm ü ikrâmı

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Resulullah Efendimizin (s.a.s.) Doğum Gününün Bahar Nevruzunun Bayram Gününe Rastlaması Üzerine Yazılmıştır: Bahar olunca (ah) ne ola gönüller muradına erse. Bahardadır/Rebiulevvel ayındadır Habib-i Ekrem Efendimizin (s.a.s.) doğum günü. O ayın (ay gibi güzelin) aşk şarabıyla tüm kâinat ısındı (canlılık, tazelik geldi her yana). Onun sevgisiyle sunulmakta bir dolu kadeh (güneş ısıtmakta bir dolu camı)(?). İsa Mesih ölüleri diriltti ama o Hazret’in (Hz. Muhammed’in s.a.s.) namı ruhları diriltir. Bizim bayramımız risalet güneşinin (s.a.s.) doğduğu gündür. Dünyaya nevruz ile bayramı bir arada gösterir. Cemalindeki ilahi nurun şevki beni pervaneye döndürdü. Gönlümden gitti aşkın neşesi, huzurum ve sabrım kalmadı (O’ndan ayrı kalmaya). O sultanın yüzü suyu hürmetine Allah’tan ümidim şudur ki benim zamanımda İslam sancağını muzaffer eyleye. O kerim sultana gönül vermiş, sünnetlerini yerine getirmekle O’na tazim ve ikram eden bir kuldur (O’na tabidir) Ahmed.

Şiir Notları:
“Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün / mefâîlün” - (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir